شرکت مهندسین مشاور هیدروسازه، شرکت خدمات مشاوره و طراحی مهندسی در رشته های تأسیسات شهری و تأسیسات صنعتی می باشد.

این شرکت با متشكل نمودن گروهی از متخصصین با تجربه و اعمال مدیریت متمرکز و پویا همواره عهده دار طرحهای مطالعاتی فعالی در زمینه تاسیسات آب و فاضلاب شهری و ایستگاههای پمپاژ تامین آب، مقاوم سازی ابنیه در مقابل زلزله، سازه، تاسیسات برق و مکانیکی تاسیسات صنعتی بوده است .

تلاش ما همواره در ارائه مناسبترین و اقتصادی ترین راه حلها و طرح ها برای کارفرمایان خود بوده است. در عین حال کوشیده ایم با کاربرد تكنولوژی مدرن در طرحها از دستاوردهای علمی روز بهره بجوئیم.

ما در این راه از تجربیات و اطلاعات جمع آوری شده از دهها پروژه ای که کادر تخصصی شرکت در سطوح مدیریت پروژه و کارشناس دست اندرکار آنها بوده اند استفاده کرده و با تكيه بر آنها قادر هستیم در مدت زمان تعيين شده مطالعات را به اتمام برسانیم.

شرکت مهندسین مشاور هيدروسازه در سال ۱۳۶۷ با هدف ارائه خدمات مشاوره در پروژه های تأسیسات شهری و پروژه های صنعتی تشکیل گردید و دارای رتبه پایه ۱ در تأسيسات آب و فاضلاب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد .