• نظارت عالیه و مقيم اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر محلات
 • نظارت عالیه و مقيم اجرای طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر محلات
 • نظارت عالیه و مقیم اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خمین
 • نظارت عالیه و مقيم اجرای طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر خمین
 • نظارت عالیه و مقیم اجرای طرح احداث مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی آب شرب شهر محلات
 • نظارت عالیه و مقیم اجرای خطوط انتقال آب ساخت مخازن ذخیره و ایستگاه های کلر زنی و ایستگاه های پمپاژ طرح آبرسانی مجتمع روستاهای شهدای گمنام شاهرود (پشت بسطام)
 • نظارت عالیه و مقیم اجرای خطوط انتقال آب ساخت مخازن ذخیره و ایستگاه های کلر زنی طرح آبرسانی مجتمع روستاهای خاتم دامغان (شرق دامغان)
 • نظارت کارگاهی ۱۴ کیلومتری خط دوم انتقال آب محلات از چاههای سیاهرود به شهر محلات و احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی
 • نظارت عالیه و نظارت کارگاهی انتقال آب از آلونک ورامین به شمار ایوانکی
 • نظارت عالیه و نظارت کارگاهی خط انتقال آب قنبربلاع دامغان (مرحله سوم)
 • نظارت کارگاهی و عاليه طرح فاضلاب شهر داراب
 • نظارت کارگاهی و عاليه طرح فاضلاب شهر سنقر
 • نظارت کارگاهی و عاليه طرح فاضلاب کرند غرب