خدمات و فعالیت های بخش اتوماسیون و GIS

  • طرح اتوماسيون و GIS بمنظور ارتقاء کمی و کیفی طراحی شبکه های توزیع آب و جمع آوری  فاضلاب از سال ۱۳۷۴  در شرکت راه اندازی شده است.
  • هدف از این طرح ایجاد سیستمی بود که طراح به مثابه یک کاربر و بهره بردار باپلان شبکه کار کرده و تمامی فرایند طراحی و پرسش و پاسخها در زمینه طرح، بررسی گزینه های مختلف و تحلیلهای اقتصادی، ترسیم پروفيلها، مشاهده نتایج حاصل از تغییرات از روی پلان شبکه انجام گردد.
  • سیستمهای مزبور برای کارهای شبکه توزیع آب و شبکه فاضلاب دارای موتورهای تحلیل هیدرولیکی جداگانه ای میباشند، برای شبکه توزیع آب از WATER GEMS ,EPANET  که نرم افزار معتبر تحلیل هیدرولیکی میباشد و برای شبکه فاضلاب از نرم افزار موسوم به NETW که بطور اختصاصی در شرکت مهندسین مشاور هيدروسازه طراحی و برنامه نویسی شده  است و در پروژه های متعددی تکامل یافته استفاده می گردد.
  • در این سیستم ها تمامی اطلاعات طرح در داخل بانک های اطلاعات (ACCESS) شكل گرفته و بدلیل ارتباطی که بانک ها با پلان شبکه برقرار نموده اند قابل استفاده در محیطهای مختلف GIS میباشد.
  • بانکهای اطلاعاتی مزبور برای ثبت هر نوع داده توصیفی دیگر در ارتباط با شبکه و الحاق سایر عوارض آبفا برای کاربردهای GIS قابل توسعه هستند .