خدمات و فعالیت های بخش صنعتی

  • مطالعات محوطه سازی و جانمایی مجتمع های صنعتی و مسکونی
  • مطالعات معماری ساختمانهای مجتمع های صنعتی و مسکونی
  • محاسبات سازه های ابنيه قتي و ساختمانهای سنگین و نیمه سنگین
  • طراحی تاسیسات زیربنایی محوطه های صنعتی و مسکونی شامل برق رسانی، روشنایی  گاز رسانی، آبرسانی، جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی
  • طراحی برق، تأسیسات بهداشتی و سیستم های اعلام و اطفاء حریق ساختمانهای صنعتی و  مسکونی
  • طراحي تأسيسات انتقال و توزیع برق صنعتی