خدمات و فعالیت های بخش سازه و زلزله

  • طراحی سازه های بتنی و فلزی بر اساس آخرین آیین نامه های معتبر
  • ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه های موجود، شامل ساختمان های مهم اداری مخابراتی ، برق، نفت و گاز، جهت ارزیابی خرابی های محتمل در زمین لرزه ها و در صورت نیاز مقاوم سازی آنها
  • مقاوم سانی اجزاء غیرسازه ای که اهمیت بسزایی در کاهش خسارات مخصوصا در زمین  لرزه های با شدت کم، که به تعداد زیاد روی می دهد. (چيلرها، تابلوهای برق، سيستم گازرسانی به موتور خانه ها و…)