• مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب بندر گناوه از خط آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج فارس
 • مطالعات و تهیه نقشه های اجرایی اصلاح خط انتقال آب چشمه قنبر بلاغ به شهر دامغان
 • مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازی مخازن ذخيره و ایستگاه پمپاژ و چاه های آبشهر بجنورد در مقابل زلزله
 • طراحی سیستم کنترل و ابزار دقیق طرح آبرسانی به پالایشگاه هفتم اراک
 • قرارداد مطالعات پژوهشی سرانه آب کشور با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
 • مطالعات مرحله اول طراحی ایستگاه پمپاژ آب از رودخانه کارون برای واحد فارابی طرح  نیشکر و صنایع جنبی به ظرفیت ۳۰ متر مکعب در ثانيه
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح انتقال و ذخیره آب مجتمع روستایی شهدای گمنام  شاهرود در استان سمنان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح انتقال و ذخیره آب مجتمع روستاهای شرق دامغان (خاتم دامغان) در استان سمنان
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح انتقال و ذخیره آب مجتمع روستاهای جنوب سمنان در استان سمنان
 • تهیه مدل هیدرولیکی و طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر شاهرود
 • بروز سازی نقشه های شبکه توزیع آب شهر شاهرود و تشکیل بانک اطلاعات GIS  تاسیسات آب شاهرود
 • مطالعات آب بحساب نيامده شهر شاهرود در استان سمنان
 • تهيه مدل هیدرولیکی و طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر داراب در استان فارس
 • مطالعات مرحله اول و دوم و تهیه نقشه های اجرایی طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر خرمدره در استان زنجان
 • مطالعات تامین آب مجتمع های روستایی پیر کوه و دیلمان در استان گیلان و ارائه نقشه های طرح بصورت GIS
 • مطالعات تامین آب پروژه سیمان خوزستان در مسجد سلیمان
 • مطالعات محوطه سازی طرح سیمان کارون در خوزستان
 • طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب کرند غرب در استان کرمانشاه
 • مطالعات آب بحساب نیامده شهر داراب در استان فارس
 • مطالعات مرحله اول طرح اصلاح و توسعه شبکه آب هيدج در استان زنجان
 • مطالعات مرحله اول طرح انتقال، اصلاح و توسعه شبکه آب شهر محلات در استان مرکزی
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر مامونیه در استان مرکزی
 • مشاور منتخب در لیست کوتاه شرکت آب و فاضلاب شهر شیراز برای ارائه پیشنهاد در  مناقصه طراحی مرحله دوم طرح اصلاح و توسعه شبکه آب شهر شیراز بصورت مشارکت  با مهندسین مشاور WAPCOS هندوستان، اعتبار طرح توسط بانک جهانی تامین می شود.
 • مطالعات مرحله اول و دوم جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز از شبکه آب شرب شهر آشخانه
 • مطالعات مرحله اول مجتمع آبرسانی روستایی خوشاب خراسان جنوبی
 •  مطالعات مرحله اول و دوم انتقال آب به مجتمع روستایی راهه و چارطاق گرمسار
 • مطالعات مرحله اول مجتمع آبرسانی روستایی جنوب شاهرود
 • مطالعات مهندسی مجدد شبکه انتقال آب مجتمع ۷۵روستایی گرمسار
 •  مطالعات مهندسی مجدد شبکه توزیع آب و آبرسانی شهر کرد
 •  مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه توزیع، خطوط انتقال و مخازن ذخیره آب شهر  نوبران
 •  بازنگری مطالعات و تهیه اسناد مناقصه طرح تله متری و سیستم کنترل مرکزی تاسیسات  آبرسانی به شهر گرگان
 •  مطالعات مدیریت بحران زلزله در شریان های حیاتی آب شهر سمنان