• مطالعات مرحله دوم و تهیه نقشه های اجرایی زهکشی و دفع آبهای سطحی پایگاه هوایی شیراز
 • مطالعات مرحله اول و دوم و تهیه نzقشه های اجرایی و اسناد مناقصه جمع آوری آبهای سطحی منطقه ۸ شهرداری تهران
 • مطالعات مرحله اول و دوم و تهیه نقشه های اجرایی و اسناد مناقصه شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر خرمدره در استان زنجان
 • مطالعات مرحله اول و دوم و تهیه نقشه های اجرایی و اسناد مناقصه شبکه جمع آوری نیمه مختلط و تصفیه خانه فاضلاب شهر کرند غرب در استان کرمانشاه
 • مطالعات مرحله اول و دوم و تهیه نقشه های اجرایی و اسناد مناقصه شبکه جمع آوری نیمه  مختلط و تصفیه فاضلاب شهر سنقر در استان کرمانشاه
 • مطالعات مرحله اول و دوم و تهیه نقشه های اجرایی و اسناد مناقصه طرح شبکه جمع آوری انتقال و تصفیه فاضلاب شهر محلات در استان مرکزی
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح و تهیه نقشه های اجرایی و اسناد مناقصه شبکه جمع آوری انتقال و تصفیه فاضلاب شهر خمین در استان مرکزی
 • مطالعات بازنگری در طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر محلات
 • مطالعات طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب شهر خمین (تصفيه خانه اجرا شده)
 • مطالعات مرحله اول و دوم و تهیه نقشه های اجرایی و اسناد مناقصه طرح شبکه جمع آوری انتقال و تصفیه فاضلاب شهر داراب در استان فارس
 • مطالعات مرحله اول طرح شبکه جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر دامغان در استانسمنان
 • مطالعات مرحله اول طرح شبکه جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر گرمسار در استانسمنان
 • مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح فاضلاب شهر شهمیرزاد در استان سمنان
 • مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح فاضلاب شهر مجن در استان سمنان
 • مطالعات توجيهی فني، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح فاضلاب گمیشان در استان گلستان
 • مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح فاضلاب داراب در استان فارس
 • مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح فاضلاب خرمدره در استان زنجان
 • مطالعات ایجاد تأسيسات جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستاهای لیقوان، سفیده خوان، هروی و بیرق آذربایجان شرقی
 • مطالعات تو جیهی فنی – اقتصادي و ارائه مدل های مالی احداث و بهره برداری از تأسيساتفاضلاب  شهر تازه آباد به روش BOT
 • خدمات مهندسی تهیه مدل مالی مزایده احداث بهره برداری و استفاده از تاسيسات فاضلابشهر ابهر به روش بیع متقابل
 • مطالعات مرحله اول مارح فاضلاب جاجرم
 • مطالعات مرحله اول شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرک گلستان بجنورد
 • مطالعات بازنگری طرح مرحله دوم تصفيه خانه فاضلاب شهر داراب
 • مطالعات بازنگری طرح مرحله دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر داراب
 • مشاور منتخب در لیست کوتاه شرکت آب و فاضلاب شهر شیراز برای ارائه پیشنهاد در مناقصه  DBO تصفیه خانه فاضلاب شهر شیراز بصورت مشارکت با مهندسین مشاور TCE  هندوستان ، اعتبار طرح توسط بانک جهانی تأمین می شود.
 • مشاور منتخب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای تهیه طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی در طرح فاضلاب داراب و تهیه اسناد مناقصه مربوطه