مهندسی آب و فاضلاب

شرکت مهندسی هیدرو سازه با بیش از ۳ دهه فعالیت در حوزه های مختلف عمرانی کشور، این توفیق را داشته است که روژه های مختلف مطالعاتی، طراحی و اجرایی را به سرانجام برساند. آب و فاضلاب از جمله مهمترین زمینه های فعالیت هیدروسازه است که شامل دهها طرح عمرانی و مهندسی می باشد.

 • مطالعات هیدرولوژی آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی بمنظور تأمین آب شهرها و مجتمعهای صنعتی
 • انجام مطالعات هیدرولیکی سیستمهای برداشت آب از رودخانه ها مخازن سدها، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال آب
 • طراحی مخازن ذخيره بتنی زمینی و مخازن بتنی و فلزی مرتفع
 • طراحی سیستم های تصفیه آب شرب و آب صنعتی
 • طراحی شبکه های توزیع آب در شهرها و مجتمع های صنعتی
 • طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و دفع و تصفیه فاضلاب
 • طراحی شبکه های کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی 
 • طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی

ساختمانهای مسکونی، اداری و صنعتی

از دیگر حوزه خدمات رسانی هیدروسازه، فعالیت در زمینه صنعتی و طراحی و ساخت مجتمع های صنعتی و مسکونی، محاسبات مهندسی، سازه های مورد نیاز، طراحی تاسیسات زیربنایی محوطه های صنعتی و … میباشد.

 • مطالعات محوطه سازی و جانمایی مجتمع های صنعتی و مسکونی
 • مطالعات معماری ساختمانهای مجتمع های صنعتی و مسکونی
 • محاسبات سازه های ابنيه قتي و ساختمانهای سنگین و نیمه سنگین
 • طراحی تاسیسات زیربنایی محوطه های صنعتی و مسکونی شامل برق رسانی، روشنایی  گاز رسانی، آبرسانی، جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی

جهت مشاهده پروژه های انجام شده به صفحه، پروژه ها مراجعه نمایید.