• مطالعات هیدرولوژی آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی بمنظور تأمین آب شهرها و مجتمعهای صنعتی
 • انجام مطالعات هیدرولیکی سیستمهای برداشت آب از رودخانه ها مخازن سدها، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال آب
 • طراحی مخازن ذخيره بتنی زمینی و مخازن بتنی و فلزی مرتفع
 • طراحی سیستم های تصفیه آب شرب و آب صنعتی
 • طراحی شبکه های توزیع آب در شهرها و مجتمع های صنعتی
 • طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و دفع و تصفیه فاضلاب
 • طراحی شبکه های کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی
 • طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
 • طر احی تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی ایستگاههای پمپاژ و نیروگاههای برقی آبی
 • طراحی تجهیزات الکتریکی ایستگاههای پمپاژ و نیروگاههای برقی آب
 • طراحی سیستم های کنترل و نظارت مرکزی ایستگاههای پمپاژ، خطوط انتقال آب و شبکه کانالهای آبیاری
 • طراحی سیستم های SCADA و تله متری برای خطوط انتقال و  ایستگاه های پمپاژ